خط مشی کیفیت محصولات

خط‌مشی کیفیت شرکت ما براساس محصولات، فن‌آوری، پیگیری، رضایت مشتری، آموزش، حساسیت به مسائل به مسائل زیست‌محیطی و رشد پایدار بنا نهاده شده است. شرکت ما این خط‌مشی را به صورت مستمر در کلیه واحدها و کلیه فعالیت‌هایش اعمال می‌نماید: 
  

1. کیفیت محصول
2. قراردادن همواره کیفیت و قابلیت‌اتکا در اولویت نخست فعالیت‌ها.
3. پیگیری فن‌آوری
4. افزایش توانایی‌‌های تولید و مجموعه محصولات ما از طریق پیگیری فن‌آوری‌های جدید.
5.  رضایت مشتری


خط‌مشی ما اولویت دادن به مشتری است. بنابراین پاسخگویی به انتظارات و نیازهای ایشان، برای ما در درجه اول اهمیت قرار دارد.

6. آموزش و روحیه گروهی
7. فهمیدن و دستیابی به رشد کارکنان شرکت به عنوان بخشی از توسعه کیفی ما
8. حفظ همیشگی سرزندگی و توان روحیه تیمی.
9.حساسیت نسبت به محیط زیست و ایمنی محل کار
10.حساسیت نسبت به حفظ محیط‌زیست و ایمنی در محل کار سرلوحه کارهای ما قرار دارد.
11. توسعه مستمر
12.  تهیه اهداف جدید، و سپس ارائه ساختارهای موردنیاز برای دستیابی به این اهداف.

 

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017