سیستم های آستانه             

 

  •    انواع دهانه 
     

  •    اطلاعات فنی 

 

به عنوان جز مکملی برای یک پروفیل و سیستم‌های دیواری شیشه‌ای استفاده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017